Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

«Η παραδοσιακή τσικουδιά στον Αναπτυξιακό Νόμο και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για τον θεματικό και γαστρονομικό Τουρισμό»


Πρόταση Αυγενάκη προς Τσαυτάρη και Χατζηδάκη.Στην ένταξη των μονάδων παραγωγής κρητικής τσικουδιάς στον Αναπτυξιακό Νόμο, καθώς και την ενίσχυση, υποστήριξη και ενθάρρυνση του θεματικού και γαστρονομικού Τουρισμού για την παραδοσιακή τσικουδιά, ενόψει της προετοιμασίας για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, αναφέρεται ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ.κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη και Κωστή Χατζηδάκη αντίστοιχα, ο οποίος επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι «η ενίσχυση των επενδύσεων για ίδρυση μονάδων παραγωγής και τυποποίησης παραδοσιακής τσικουδιάς θα έχει πολλαπλά οφέλη, καθότι θα δώσει την ευκαιρία περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου, ενώ θα ενισχύσει το εξωτερικό εμπόριο, τον ίδιο τον κλάδο, τους παραγωγούς – αγρότες σταφυλιών της περιφέρειας Κρήτης, όσο και το τελικό προϊόν, παράλληλα με την ενίσχυση του τουρισμού στην κατεύθυνση του θεματικού και γαστρονομικού Τουρισμού».


Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

«Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 31054/12-7-2007, όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 36976/31-7-2008 και την Κ.Υ.Α. 38508/31-7-2009 στον τομέα οίνου, οι μονάδες παραγωγής κρητικής τσικουδιάς, αποκλείονται από τις διατάξεις στον Αναπτυξιακό Νόμο 4146/2013, επειδή α) οι μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από στέμφυλα δεν συνιστούν πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος του Παρατήματος Ι της συνθήκης 32 της Ε.Ε. και ως εκ τούτου αποκλείστηκαν από τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε από τον 3908/2011 και τον 4146/2013, ακολουθώντας τους αποκλεισμούς επενδύσεων από το μέτρο 123Α του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς δεν περιλαμβάνει την επεξεργασία των «γεωργικών προϊόντων». Επιπλέον, στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 πριν τροποποιηθεί, περιλαμβανόταν «οι μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από στέμφυλα» σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 31054/12-7-2007.

Οι επενδύσεις παραγωγής και τυποποίησης τσικουδιάς μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο των δράσεων L311-7 και L312-3 του Άξονα 4 του Π.Α.Α. 2007-2013 Leader "Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση" όπως έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Λαμβάνοντας υπόψη τον Καν. (Ε.Ο.Κ.) 1576/89, το απόσταγμα στέμφυλων σταφυλής δεν συνιστά πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος, αλλά δεύτερη και ως εκ τούτου πρέπει να συμπεριληφθεί στις επιλέξιμες δραστηριότητες του Ν. 4146/2013, καθότι ως απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής ορίζεται το αλκοολούχο ποτό που λαμβάνεται με ζύμωση και απόσταξη στέμφυλων σταφυλής είτε απευθείας με υδρατμούς είτε μετά από προσθήκη νερού, στα οποία μπορεί να έχει προστεθεί οινολάσπη σε αναλογία που θα καθοριστεί σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15, η απόσταξη γίνεται παρουσία στέμφυλων σε λιγότερο από 86% vol. Η επαναπόσταξη στον ίδιο βαθμό επιτρέπεται. Επιπλέον, ως απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής ορίζεται το αλκοολούχο ποτό που έχει περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες ίσης ή ανώτερη των 140gr/hl αλκοόλης σε 100% vol και μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη 1000gr/hl αλκοόλης σε 100% vol.

Όπως γίνεται αντιληπτό, αποτελεί ζήτημα πολιτικής βούλησης η στήριξη του εγχώριου κλάδου της παραδοσιακής αποσταγματοποιίας και ποτοποιίας, καθώς η παροχή δυνατότητας ενίσχυσης των επενδύσεων για ίδρυση μονάδων παραγωγής και τυποποίησης παραδοσιακής τσικουδιάς θα έχει πολλαπλά οφέλη, καθότι θα δώσει την ευκαιρία περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου, ενώ θα ενισχύσει το εξωτερικό εμπόριο, τον ίδιο τον κλάδο, τους παραγωγούς – αγρότες σταφυλιών της περιφέρειας Κρήτης, όσο και το τελικό προϊόν, παράλληλα με την ενίσχυση του τουρισμού στην κατεύθυνση του θεματικού και γαστρονομικού Τουρισμού.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα μπορούσε να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει τον θεματικό και γαστρονομικό Τουρισμό, προκειμένου περιοχές της Κρητικής υπαίθρου να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών, που αναζητούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ενίσχυση της απασχόλησης, αλλά και του αγροτικού εισοδήματος.

Ένα επιτυχημένο παράδειγμα θεματικού Τουρισμού, που ενισχύθηκε από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Leader) είναι οι «Δρόμοι του Κρασιού», των οποίων η δημιουργία βασίστηκε στην πρωτοβουλία και συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων και του τοπικού πληθυσμού, των συνεταιρισμών και των άλλων συλλογικών φορέων, που μέσα από μία Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) συνδιαμόρφωσαν ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μια συγκεκριμένης περιοχής.

Δεδομένου λοιπόν, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, για τη διαμόρφωση της στρατηγικής της επόμενης περιόδου είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη, μέσω των Θεματικών Ομάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΘΟΣΣ), και η ενίσχυση του θεματικού και γαστρονομικού τουρισμού, στην κατεύθυνση του παραδοσιακού ποτού της τσικουδιάς.

Δεδομένης, της παράδοσης και της πλούσιας παρακαταθήκης που υπάρχει γύρω από την παρασκευή του παραδοσιακού ποτού της Κρήτης, του τσίπουρου και της τσικουδιάς θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα αφενός στους τουρίστες να γνωρίσουν από κοντά όλα τα στάδια της παρασκευής τους και αφετέρου την περαιτέρω προώθηση και στο εξωτερικό των υψηλού επιπέδου προϊόντων που παράγονται.

Τα οφέλη από την ένταξη των μονάδων παραγωγής κρητικής τσικουδιάς στον Αναπτυξιακό Νόμο, παράλληλα με την ενίσχυσή τους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τον θεματικό και γαστρονομικό τουρισμό, μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και ειδικότερα τις οικογενειακής ή συνεταιριστικής μορφής μικρές τουριστικές μονάδες παροχής αγαθών και υπηρεσιών, ενισχύοντας το αγροτικό εισόδημα και την τοπική οικονομία.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. Προτίθεστε να εξετάσετε την ένταξη των μονάδων παραγωγής κρητικής τσικουδιάς στον Αναπτυξιακό Νόμο, καθώς και την ενίσχυση, υποστήριξη και ενθάρρυνση του θεματικού και γαστρονομικού Τουρισμού για την παραδοσιακή τσικουδιά, ενόψει της προετοιμασίας για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020;»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το blog περιμένει τα νεα και τα σχόλια σας μέσα από το Facebook, το Twitter, και το e-mail μας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...