Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Παρέμβαση Μανώλη Κεφαλογιάννη για τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και βουλευτής Ηρακλείου Μανώλης Κεφαλογιάννης κατέθεσε την παρακάτω ερώτηση στην Βουλή των Ελλήνων προς τον Υπουργό Οικονομικών..


Το σύνολο των επιχειρηματικών τάξεων του Ηρακλείου σε αδυναμία να ανταποκριθούν στον καταιγισμό των φορολογικών μέτρων και προστίμων που επαπειλούνται με την τροποποίηση της φορολογικής νομοθεσιας ζητούν τις ακόλουθες τροποποιήσεις: 


Άρθρο ..
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

1. Η περίπτωση β’ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α’) αντικαθίσταται ως εξής :
«β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής,»

2. Το άρθρο 25 του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α’) αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 25
Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 τα αποθέματα και τα ημικατεργασμένα προϊόντα αποτιμώνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες λογιστικής.
2. Ο φορολογούμενος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει διαφορετική μέθοδο αποτίμησης κατά τα δύο (2) έτη μετά το φορολογικό έτος κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η μέθοδος αποτίμησης που εφάρμοσε η επιχείρηση.
3. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία όταν δεν διενεργούν απογραφή, ως απογραφή λήξης της διαχειριστικής περιόδου λαμβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των αγορών της περιόδου αυτής και ως απογραφή έναρξης ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των αγορών της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Αν προαιρετικά έχει διενεργηθεί απογραφή έναρξης και λήξης, για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα αυτών, με την προϋπόθεση ότι θα συνεχισθεί η σύνταξη των απογραφών για μία τριετία από τη σύνταξη της πρώτης προαιρετικής απογραφής λήξης. Αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση αυτή, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 4174/2012 κυρώσεις για τη μη σύνταξη απογραφής. Εξαιρετικά στις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση διενεργήσει απογραφή λήξης ενώ η απογραφή έναρξης έχει ληφθεί με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) τότε για τον προσδιορισμό των καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσης ως απογραφή λήξης θα ληφθεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών της χρήσης και η διενεργηθείσα απογραφή λήξης θα ληφθεί υπόψη ως απογραφή έναρξης της επόμενης διαχειριστικής περιόδου. Επίσης αν η επιχείρηση δεν υποχρεούται να διενεργήσει απογραφή λήξης τότε για τον προσδιορισμό των καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσης ως απογραφή έναρξης θα ληφθεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών της προηγούμενης χρήσης.».

Άρθρο ..
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α’) αντικαθίσταται ως εξής :
«3. Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), υποβάλλουν ετήσιες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Οι καταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου αφορούν φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά με την επαγγελματική εξυπηρέτηση, καθώς και την εκπλήρωση του σκοπού τους. Για τις λιανικές συναλλαγές υποβάλλονται συγκεντρωτικά δεδομένα. Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες του επόμενου από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μήνα.».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α’) αντικαθίσταται ως εξής :
«3. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης. Στην περίπτωση που η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί μετά το τέλος του οικείου οικονομικού έτους έχει όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.».

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α’) αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:
α) πενήντα (50) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1,
β) πενήντα (50) ευρώ, για κάθε άλλη παράβαση σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,
γ) εκατό (100) ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα,
δ) διακόσια (200) ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα, και
ε) χίλια (1.000) ευρώ όταν συντρέχει η παράβαση της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1.».

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α’) αντικαθίσταται ως εξής :
«3. Σε περίπτωση υποτροπής παράβασης που αφορά την μη έκδοση στοιχείων κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ εντός του ίδιου φορολογικού έτους, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός του ίδιου φορολογικού έτους, το πρόστιμο ανέρχεται στο τριπλάσιο του αρχικού προστίμου.».

5. Το άρθρο 57 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α’) αντικαθίσταται ως εξής :
«Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, υπολογίζεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου.».

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α’) αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής:
α) πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από δέκα (10%) έως πενήντα (50%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,
β) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης. Το ποσοστό της περίπτωσης αυτής διπλασιάζεται εφόσον αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.».

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 58 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α’) αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση.»

8. Το άρθρο 59 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α’) αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 59
Καταβολή προστίμων
1. Τα πρόστιμα του κεφαλαίου αυτού μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ ή σε δόσεις σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
2. Εφόσον τα πρόστιμα δεν υπερβαίνουν συνολικά τα χίλια (1.000) ευρώ καταβάλλονται εφάπαξ μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από την επί αποδείξει κοινοποίηση της πράξης επιβολής. Στην περίπτωση αυτή το πρόστιμο μειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%).
3. Εφόσον τα πρόστιμα υπερβαίνουν συνολικά τα χίλια (1.000) ευρώ καταβάλλονται :
α) Εφάπαξ μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από την επί αποδείξει κοινοποίηση της πράξης επιβολής. Στην περίπτωση αυτή το πρόστιμο μειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), ή
β) Σε τρείς ισόποσες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από την επί αποδείξει κοινοποίηση της πράξης επιβολής και οι υπόλοιπες δύο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα αντίστοιχα.

9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 62 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α’) καταργείται.

10. Στο άρθρο 60 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α’) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής :
«Στα πρόσωπα του προηγουμένου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται οι λογιστές – φοροτεχνικοί για συμβουλές και εργασίες που εκτελούν στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας.».

Ερωτασθε εάν και πότε προτίθεσθε να προτείνετε στη Βουλή αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το blog περιμένει τα νεα και τα σχόλια σας μέσα από το Facebook, το Twitter, και το e-mail μας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...